• LAADUKKAITA KULJETUS- JA VARASTOINTIRATKAISUJA

TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjänä toimii Eero Mikkola Oy

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Eero Mikkola Oy:n tietosuojavastaava

Iiro Mikkola / iiro.mikkola@emikkola.com

Rekisterin nimi

Eero Mikkola Oy:n asiakasrekisteri

Rekisterin pitämisen peruste

Rekisteriin tallennetaan Eero Mikkola Oy:n asiakkaiden ja heidän yhteyshenkilöidensä tietoja. Rekisterin ensisijaisena tarkoituksena on asiakassopimuksen mukaisten palveluiden toteuttaminen sekä asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän hoitaminen.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on rekisterinpitäjän ja asiakkaan välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.

Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

Henkilötiedot, kuten nimi, tehtävänimike, osoitetiedot, puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet.

Työnantajayrityksen nimi, y-tunnus ja toimiala.

Sopimukseen perustuvaan asiakkuuteen tai muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot ja tiedot palveluiden käytöstä.

Lisäksi tallennetaan myynnillisiä taustatietoja sekä tietoja mm. yhteydenpidosta, osto- ja tilaushistoriasta.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan rekisteröidyltä itseltään tai palvelun tilaajalta. Tietoja voidaan saada myös viranomaisrekistereistä, kuten kaupparekisteristä tai muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Henkilötietoja voidaan käyttää Eero Mikkola Oy:n toimesta rekisterin käyttötarkoituksen määrittämiin toimenpiteisiin.

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietojen säilytysaika ja -kriteerit

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeellista. Tietojen poistoajat ja poistamiskäytännöt määritellään ja vanhentuneet sekä tarpeettomat henkilötiedot poistetaan. Henkilötietojen säilyttämisvelvollisuus voi määräytyä myös lainsäädännön perusteella

Organisaation tiedot, kuten laskutushistoria ja projektitiedot säilytetään, vaikka yhteyshenkilön henkilötiedot poistetaan.

Rekisteriin kirjattavat henkilötiedot katselmoidaan säännöllisesti ja tiedot poistetaan, kun niiden säilyttämiselle ei ole laillista käsittelyperustetta.

Kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista

Mahdolliset paperiset aineistot säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain erikseen oikeuden saaneilla henkilöillä.

Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän tai yhteistyökumppanin henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttöoikeuksia on eritasoisia ja kullekin käyttäjälle annetaan tehtävän hoitamisen kannalta riittävä, mutta mahdollisimman suppea käyttöoikeus.

Rekisteröidyn oikeudet

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan henkilörekistereihimme rekisteröidyllä on erityisiä oikeuksia.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut henkilötietonsa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterin edellä kerrotulle yhteyshenkilölle. Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös rekisterinpitäjän luona edellä kerrotussa osoitteessa.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevien virheellisten tietojen oikaisua.

Rekisteröidyllä on myös tietyissä tilanteissa oikeus poistaa häntä koskevat henkilötiedot rekisteristä sekä pyytää niiden siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen.

Rekisteröidylle voidaan osoittaa sähköistä suoramarkkinointi edellyttäen, että rekisteröity on antanut siihen suostumuksensa. Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumus.

Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla rekisteröidyn kanssa. Rekisteröidyllä on oikeus saattaa henkilötietojen käsittelyä koskeva asia myös tietosuojaviranomaisen tutkittavaksi.